Persondata

De personuppgifter som ni delar med oss använder vi till att hålla kontakten med er, underlätta vid bokning samt marknadsföra er utställning på vår hemsida. För att kunna bedriva vår galleriverksamhet så är det i vårt berättigade intresse att behandla de personuppgifter som ni delger oss. Utöver vår hemsida som drivs av one.com så behandlar vi era personuppgifter genom Microsoft365 molntjänster, detta för att underlätta mailkorrespondens och arbete med vår hemsida. Ingen annan lagring eller delning av era personuppgifter förekommer.


De personuppgifter ni delger oss kommer sparas två år efter att ni haft er senaste utställning, detta i syfte att underlätta potentiella framtida utställningar. Ni har när som helst rätten att invända mot den behandling vi företar oss, få tillgång era personuppgifter som vi behandlar samt få dessa raderade.


Om ni vill framföra klagomål på den personuppgiftsbehandling som sker inom ramarna för Galleri Sveas verksamhet så kan ni kontakta Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten på följande address:


https://www.datainspektionen.se/


Vänliga hälsningar

Galleri Svea